Het Klpd in de periode 1994 tot 2001
 
Na vele jaren van politiek overleg was het zover: de Nederlandse politie werd gereorganiseerd. Rijks- en gemeentepolitie werden opgeheven...
Naast 25 nieuwe regionale politiekorpsen werd er één landelijk korps gevormd, met zelfstandige regio-overschrijdende taken en op specifieke taakonderdelen tevens ondersteunend ten behoeve van de regionale korpsen.
 
In de periode 1992 - 1994 werd de vorming van het Klpd in een grootschalig project voorbereid.
Projectleider Don Berghuijs en Algemeen Inspecteur Joop de Wijs waren samen met een aantal deelprojectleiders de grondleggers van het Klpd, dat in 1994 als volgt werd ingericht.
De korpsleiding werd gevormd door de korpschef en de divisiehoofden.
Ter ondersteuning van de korpsleiding was er de korpsstaf, met ondermeer de centrale afdelingen FEB, P&O, en Beleid en Control. Voor de facilitaire ondersteuning van de in Driebergen en omgeving gevestigde divisies en diensten werd de dienst Dienstverlening en Intern Beheer (DIB) ingericht, alsmede de DIASP , een specifiek op Informatisering en Automatisering gerichte ondersteunende dienst.
 
Het Klpd bestond in het begin uit vijf divisies:
    • de divisie Mobiliteit, een samenvoeging van de Rijkspolitie te Water en de Algemene Verkeersdienst
      Rijkspolitie, voortgekomen uit de in 1962  opgerichte Sectie voor Bijzondere Verkeerstaken.
    • De Veiligheidsdienst Koninklijk Huis en de Dienst Persoonsbeveiliging werden samengevoegd tot de
      nieuwe divisie Koninklijk en Diplomatieke Beveiliging.
    • De Centrale Recherche Informatiedienst en de Recherchedienst Betalingsverkeer vormden de nieuwe
      divisie Recherche.
    • De Intendance der Politie werd in het Klpd ondergebracht als divisie Logistiek.
    • Er werd tot slot een divisie Ondersteuning ingericht.
Hierin werden opgenomen: de Politie Verbindingsdienst, de Dienst Levende Have van de Rijkspolitie, de Dienst Luchtvaart van het Korps Rijkspolitie, de afdeling Technische Ondersteuning en Ontwikkeling (de voormalige OSG van de AVD), de afdeling Communicatiecentrum van de AVD en de Speurhondenschool.
De divisie Ondersteuning voerde ook de personele en financiële taken uit ten behoeve van de korpsstaf, de dienst DIB en de DIASP.
De divisie ondersteuning werd ook "de kraamkamer van het Klpd", nieuwe functionaliteiten werden voor het Korps als pilot ingericht, later werden dezen als zelfstandige diensten operationeel.
 
Voorbeelden hiervan zijn de
    • Dienst Recherche Samenwerking Nederlandse Antillen & Aruba i.o., later operationeel als het Recherche Samenwerkings Team (RST)
    • het Landelijk Rechercheteam (LRT) en de
    • IT-organisatie i.o. (ITO).
Bij de inrichting van de ITO i.o. werd de voormalige Politieverbindingsdienst (PVD) opgesplitst: de specialisten technologische ontwikkeling van de DTOP werden naar de Dienst Technische Ondersteuning en Ontwikkeling overgeheveld. De Informatie specialisten en hun telecomcollega's (diensten DICT en DTCP) vormden binnen de divisie Ondersteuning de ITO i.o., later zelfstandig operationeel als Divisie Informatie Technologie.
 
In 1998 werd de ITO uit het Klpd ontvlecht en met de status van agentschap binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondergebracht.
 
In 1999 werd besloten de Spoorwegpolitie van de Nederlandse Spoorwegen over te hevelen naar het Klpd, daarmee werd per 1 januari 2000 de divisie Spoorwegpolitie een feit.
 
 

Contactgegevens

Secretariaat VVG LENP

Email: administratie@vvg-lenp.nl


  • AVG Privacy Verklaring
  • Cookies